ศูนย์การทหารราบ จัดโครงการชุมชนรอบวัง ประจำปี 2556 ชุมชนบ้านเขาเต่า โดยจัดวิทยากรอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่สำคัญๆ แนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างจิตสำนึกในการรักษาเทิดทูลสถาบันหลัก พร้อมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่างให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 250 คน เมื่อ 27 มี.ค.56

Thumbnail Image Table
DSCF0641.JPG
16/1/2552 2:51:48
Size (KB)  :  2,306 KB
DSCF0642.JPG
16/1/2552 2:52:20
Size (KB)  :  1,932 KB
DSCF0643.JPG
16/1/2552 2:52:36
Size (KB)  :  2,203 KB
DSCF0648.JPG
16/1/2552 2:54:04
Size (KB)  :  2,191 KB
DSCF0655.JPG
16/1/2552 2:58:24
Size (KB)  :  2,218 KB
DSCF0659.JPG
16/1/2552 2:59:28
Size (KB)  :  2,251 KB
DSCF0666.JPG
16/1/2552 3:02:28
Size (KB)  :  2,138 KB
DSCF0670.JPG
16/1/2552 3:06:36
Size (KB)  :  2,055 KB
DSCF0671.JPG
16/1/2552 3:06:54
Size (KB)  :  2,132 KB
DSCF0673.JPG
16/1/2552 3:07:32
Size (KB)  :  2,132 KB
DSCF0674.JPG
16/1/2552 3:08:02
Size (KB)  :  2,257 KB
DSCF0677.JPG
16/1/2552 3:09:20
Size (KB)  :  2,252 KB
DSCF0679.JPG
16/1/2552 3:10:02
Size (KB)  :  2,150 KB
DSCF0683.JPG
16/1/2552 3:11:04
Size (KB)  :  2,261 KB
DSCF0686.JPG
16/1/2552 3:13:36
Size (KB)  :  2,080 KB
DSCF0689.JPG
16/1/2552 3:14:38
Size (KB)  :  2,223 KB
DSCF0691.JPG
16/1/2552 3:14:52
Size (KB)  :  2,209 KB
DSCF0704.JPG
16/1/2552 3:19:02
Size (KB)  :  2,197 KB
DSCF0705.JPG
16/1/2552 3:19:08
Size (KB)  :  2,285 KB
DSCF0716.JPG
16/1/2552 3:22:22
Size (KB)  :  2,151 KB
DSCF0722.JPG
16/1/2552 3:23:44
Size (KB)  :  2,250 KB
DSCF0723.JPG
16/1/2552 3:23:50
Size (KB)  :  2,204 KB
DSCF0732.JPG
16/1/2552 3:25:18
Size (KB)  :  2,285 KB
DSCF0745.JPG
16/1/2552 3:28:48
Size (KB)  :  2,226 KB
DSCF0755.JPG
16/1/2552 3:45:30
Size (KB)  :  2,074 KB
DSCF0763.JPG
16/1/2552 3:53:48
Size (KB)  :  2,139 KB
DSCF0765.JPG
16/1/2552 3:54:18
Size (KB)  :  2,249 KB
DSCF0767.JPG
16/1/2552 3:55:02
Size (KB)  :  2,264 KB
DSCF0769.JPG
16/1/2552 3:56:00
Size (KB)  :  2,238 KB
DSCF0775.JPG
16/1/2552 3:57:50
Size (KB)  :  2,204 KB
Pages:     1